php实现伪原创示例

class wycClass{    private $replaced = array();    private $dicts = array();    function __construct()    {        $this->dicts = require(dirname(__FILE__).'/dict.php');    }    function replace($text)    {        foreach($this->dicts as $key => $val) {            if(preg_match(“/”.$key.”/”, $text) && !in_array($key, $this->replaced)) {                $text = str_replace($key, $val, $text);                array_push($this->replaced, $val);            }        }        return $text;    }}

dict.php '言而不行', '言而不行' => '光说不做', '罪有应得' => '咎由自取', '咎由自取' => '罪有应得','黑沉沉' => '黑洞洞', '黑洞洞' => '黑沉沉', '黑魆魆' => '黑沉沉', '黑糊糊' => '黑沉沉','黑黝黝' => '黑沉沉', '典礼' => '仪式', '仪式' => '典礼', '封锁' => '封闭','封闭' => '封锁', '数量' => '数目', '数目' => '数量', '改行' => '转业','转业' => '改行', '豪举' => '壮举', '壮举' => '豪举', '纯挚' => '纯真','纯真' => '纯挚', '戳穿' => '揭穿', '揭穿' => '戳穿', '慈爱' => '慈祥','慈祥' => '慈爱', '次序' => '顺序', '顺序' => '次序', '聪慧' => '聪明','聪明' => '聪慧', '聪颖' => '伶俐', '伶俐' => '聪颖', '葱茏' => '葱郁','洪亮' => '响亮', '嘹亮' => '响亮', '消费' => '花费', '花费' => '消费','呼叫' => '呼唤', '呼唤' => '呼叫', '村庄' => '村落', '村落' => '村庄','村子' => '村里', '村里' => '村子', '真心' => '真诚', '祝福' => '祝愿','呵呵' => '嘿嘿', '功效' => '功用', '材质' => '材料', '材料' => '材质','尺码' => '尺寸', '尺寸' => '尺码', '销售' => '出售', '出售' => '销售','店主' => '掌柜', '掌柜' => '店主',);

]]>

原创文章,作者:键盘游走者,如若转载,请注明出处:http://www.708034.com/2017/08/php%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e4%bc%aa%e5%8e%9f%e5%88%9b%e7%a4%ba%e4%be%8b/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注